Tieto on valtaa myös riitatilanteessa

Sanonta ”tieto on valtaa” soveltuu erittäin hyvin myös riitatilanteisiin. Huolellisesti dokumentoitu tieto ehkäisee konflikteja, muodostaa hyvän perustan riidanratkaistustrategian valinnalle ja vaikuttaa riidan menestymismahdollisuuksiin. Toisaalta salassa pidettävää tietoa, kuten liikesalaisuuksia, joudutaan välillä suojaamaan erityisesti yleisissä tuomioistuimissa käsiteltävissä riita-asioissa.

Tieto ehkäisee konflikteja

Tieto ja sen asianmukainen tallentaminen auttaa usein jo itsessään ehkäisemään konflikteja. Suullisessa muodossa tapahtuva tiedonvälitys ja puutteellinen dokumentointi lisäävät konfliktiriskiä huomattavasti. Tiedon kirjallinen ja täsmällinen dokumentointi sekä sujuva tiedonvälitys ovatkin parhaita tapoja ehkäistä konflikteja. Aina konflikteilta ei kuitenkaan voida välttyä, sillä konfliktit ovat osa normaalia liike-elämää.

Tiedolla on suuri merkitys jo konfliktin alkuvaiheessa

Riidan alkuvaiheessa tiedolla on suuri merkitys arvioitaessa riidanratkaisustrategiaa ja menestymisen mahdollisuuksia riitaprosessissa. Käytettävissä oleva asiaa koskeva tieto vaikuttaa ratkaisevasti siihen, onko täysimittaiseen riitaprosessiin ryhtyminen ylipäätään perusteltua. On tärkeää huomata, että riitaprosessissa on merkitystä vain niillä faktaväitteillä, jotka voidaan näyttää toteen.

Heti konfliktin alkuvaiheessa on tärkeää kerätä ja dokumentoida kaikki asiaa koskeva tieto. Henkilöiden osalta on tarpeen selvittää, kuka on ollut asian kanssa tekemisissä, milloin ja missä laajuudessa. Tiedot henkilöistä ja heillä olevista tiedoista ovat asianajajalle erittäin hyödyllisiä arvioitaessa sitä, ketkä voisivat olla potentiaalisia todistajia.

Tieto jalostuu todisteluksi ja vaikuttaa riidan menestymismahdollisuuksiin

Jos täysmittaiseen riitaprosessiin päädytään, vaatimusten tueksi tulee esittää todistelua tarvittavassa laajuudessa. Asian kannalta olennaiset kirjallisessa tai sähköisessä muodossa olevat tiedot päätyvät kirjallisiksi todisteiksi. Henkilötodistajiksi puolestaan nimetään tyypillisesti henkilöitä, joilla on omiin kokemuksiin perustuvaa ensi käden tietoa asiasta.

Tuomioistuin tai välimiesoikeus voi määrätä vastapuolen luovuttamaan tarvittavan asiakirjan, jos kyseisellä asiakirjalla voi olla merkitystä näyttönä asiassa. Ns. editiovaatimuksen tekeminen edellyttää tietoa siitä, mitä asiakirjaa vastapuolelta vaaditaan ja mikä merkitys sillä olisi todisteena.

Salassapidettävän tiedon suojaaminen oikeudenkäynnissä

Todistelu on yleisissä tuomioistuimissa lähtökohtaisesti kokonaisuudessaan julkista, koska oikeudenkäynnit yleisissä tuomioistuimissa ovat julkisia. Joskus todisteeksi on kuitenkin tarpeen nimetä myös asiakirja, josta ilmenee yrityksen näkökulmasta salassa pidettävää tietoa eli käytännössä liikesalaisuuksia. Tuomioistuin voi määrätä tällaisen asiakirjan salassa pidettäväksi, mutta tämä edellyttää kuitenkin asianosaisen pyyntöä. Salassapitopyynnössä tulee yksilöidä, mitkä tiedot ovat salassa pidettäviä ja perustella, miksi tietojen julkisiksi tuleminen todennäköisesti aiheuttaisi merkittävää haittaa tai vahinkoa.

Heidi Markus
Asianajaja

Artikkelia on lyhennetty blogia varten. Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Eversheds Sutherland Magazinessa 1/2020. Lue koko lehti: Eversheds Sutherland Magazine