Riskeihin reagointi vaatii yritysjohdolta ketteryyttä ja rohkeutta

Riskien tunnistaminen, ennakointi ja hallinta ovat kansainvälistyvän yritystoiminnan kovaa ydintä. Niiden tehokas ennaltaehkäisy ja manageeraaminen ovat keskeisiä yritysjohdolle, jotta yrityksen menestys turvataan ja taloudelliset riskit, kustannukset ja maineriskit hallitaan.

Eversheds Sutherland on yhteistyössä Oxford Economicsin analyytikoiden kanssa julkaissut hiljattain yhtiöiden hallitusten riskiarvioita koskevan raportin, jossa keskitytään riskienhallinnan uhkiin ja vallitseviin riskienlievennystapoihin, hallitusten näkemyksiin nykyisistä ja tulevista riskeistä sekä ratkaisuihin, joilla riskeihin vastataan.

Yhtiöiden hallitukset tekevät töitä muuttuvassa ympäristössä: uudet säännökset, muuttuvat liiketoimintamallit, markkinoiden uudet haastajat, teknologiadisruptio ja kyberturvallisuusriskit vaativat ennakoivaa ja ripeääkin reagointia. Samaan aikaan teknologiset innovaatiot antavat mahdollisuuden – tai haasteen – digitalisaatiomurrokseen, mikä vaatii entistä nopeampaa strategista reaktiokykyä ja kykyä arvioida teknologian rooli oman yritystoiminnan menestyksen osalta.

Riskit huomioon päätöksissä

Eversheds Sutherlandin raportin alustavassa kyselyssä kansainvälisesti noin neljältä sadalta hallituksen jäseneltä kysyttiin, mitkä riskit heillä olivat päällimmäisenä mielessä, miten hallitukset pystyvät hallitsemaan riskejä ja pysymään ketterinä, ja mitä hallitukset voivat tehdä saadakseen käyttöönsä parhaat johtamiskäytännöt.

Raportissa todetaan, että hallitukset ottavat riskit vakavasti. Tietoisuus yritystoiminnan riskeistä suhteessa menestykseen on kulmahuoneissa korkealla tasolla.

Monissa yrityksissä kaikkia hallitusten päätöksiä tarkastellaan riskien kannalta. Hyvin suoriutuvat hallitukset punnitsevat riskejä strategian harkinnan yhteydessä. Eräs hallitusammattilainen toteaa kuvaavasti, että liiketoiminnassa riskienhallinta ja riskien tunnistus pitää olla paljon muuta kuin yritysjohdon muistilistan mukainen rasti ruutuun -harjoitus.

Ajalle tyypillisesti kyberturvallisuusriskit ovat yhtiöiden suurimpia huolenaiheita. Ilmastonmuutokseen ja tekoälyyn liittyvät riskit saavat uutisissa huomiota, mutta hallitukset eivät toistaiseksi näytä käsittelevän niitä kovinkaan aktiivisesti tai konkretian tasolla.

Yritysjohdolta odotetaan visionäärisyyttä

Riskienhallintaan ei ole yhtä ainoaa manuaalia; raportin havainto kuitenkin on, että ne yritykset, jotka uskoivat yhtiönsä johdon visionäärisyyteen, pitivät yhtiönsä hallituksen lähestymistapaa riskienhallintaan hyvänä. Hallitukset paitsi haastavat, myös luottavat ja odottavat paljon operatiiviselta johdoltaan.

Epävarmemmassa geopoliittisessa ilmapiirissä yritysten hallitukset huomioivat riskit käytännöissään strategisella tavalla. Maailmanpolitiikan tulo lähelle arjen yritystoimintaa mm. pakotteiden ja tullien muodossa vaatii yritysten johdolta huomiota enemmän kuin muutama vuosi sitten. Tässä liiketoimintaympäristö on muuttunut radikaalisti. Eräs hallitusammattilainen toteaakin asian olevan uusi normaalitila tulevaisuudessa.

Maineriskin hallinta koetaan erityisen tärkeäksi. Raportissa on osio, joka käsittelee hallitusten näkemystä maineriskeistä ja niiden lähteistä. TOP 5 maineriskin lähteet hallitusten mielestä olivat:

  1. tuoteturvallisuuskysymykset
  2. kilpailijan toimesta tapahtuva negatiivinen vaikuttaminen
  3. taloudelliset väärinkäytökset koko arvoketjussa
  4. virhearvioinnit vastuullisessa yritystoiminnassa koko arvoketjussa
  5. ympäristöriskit tai niiden aiheuttaminen koko arvoketjussa

Raportista voi havaita kiinnostavia kulttuurieroja riippuen siitä, missä toimitaan tai mistä yritystä johdetaan. Riskitietoisuus on kuitenkin lisääntynyt siitä riippumatta, mikä on markkina-alue tai mistä yritys on kotoisin. Kaipaamaan jäin, että – kaikesta kohinasta huolimatta – yritysten teknologiatietoisuus juuri hallitustasolla saisi olla korkeampi. Ehkä se painottuu jatkossa enemmän.

Lisätietoja saat Eversheds Sutherlandin verkkosivuston englanninkielisiltä Risk Governance Review -sivuilta.

Vesa Turkki
Asianajaja, osakas

Kirjoittaja on Eversheds Asianajotoimisto Oy:n osakas ja Eversheds Sutherlandin kansainvälisen hallituksen jäsen. Hänellä on laaja kokemus hallitustyöskentelystä ja kansainvälisen kaupan sopimuksista.